Услови продаје и испоруке

I. Opšte – Delokrug

1. Naše isporuke i usluge obavljaju se isključivo u skladu sa u nastavku navedenim uslovima prodaje. Oni takođe važe i za sve buduće poslove između ugovornih strana, bez posebnih novih uputstava. Oni važe i onda kada se kod kasnijih ugovora ne pozivamo izričito na njih, i naročito onda kada bezuslovno obavljamo isporuke i pružamo usluge naručiocu, u poznavanju suprotnih ili poslovnih uslova naručioca koji odstupaju od naših Opštih uslova prodaje.

2. Ovim se odbijaju uputstva naručioca za njegove uslove poslovanja. Ne priznajemo uslove naručioca koji su suprotni ili odstupaju od naših uslova prodaje, čak ni u slučaju bezuslovnog izvršenja ugovora.

II. Ponude i sklapanje ugovora, sadržaj usluga

1. Naše ponude kupcu su neobavezujuće. Tek se poručivanje smatra obavezujućom ponudom. Prihvatanje ove ponude vrši se po sopstvenom nahođenju slanjem potvrde porudžbine ili bezuslovnim slanjem poručenih isporuka ili izvršavanjem usluga.

2. Tehnički podaci i opisi u našim informacijama o proizvodima ili promotivnom materijalu i tehničkim biltenima, kao i podaci od strane proizvođača ili njegovih pomoćnika u smislu člana § 434 Stav 1 Tačka 3 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch/Građanski zakonik), ne prestavljaju garanciju kvaliteta i trajnosti robe koju isporučujemo, osim ako se podaci pojedinačno ne ugovaraju. Relevantne identifikovane upotrebe robe u skladu sa Evropskom uredbom o hemikalijama REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/Registracija, procena, odobravanje i ograničavanje hemikalija) ne predstavljaju ni sporazum o odgovarajućem ugovornom svojstvu robe, niti ugovorom predviđenu upotrebu.

3. Relevantne identifikovane upotrebe robe u skladu sa Evropskom uredbom o hemikalijama REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/Registracija, procena, odobravanje i ograničavanje hemikalija) ne predstavljaju ni sporazum o odgovarajućem ugovornom svojstvu robe, niti ugovorom predviđenu upotrebu.

4. Kod prodaja prema uzorku ili probi, oni opisuju samo stručnu usaglašenost sa probom, ali ne predstavljaju garanciju kvaliteta ili trajnosti robe koju mi isporučujemo.

5. Savete o tehničkoj primeni dajemo prema najboljim saznanjima. Svi podaci i informacije o podobnosti i korišćenju naše robe ne oslobađaju kupca od sopstvenih istraga i testova o podobnosti proizvoda za namenjene svrhe.

6. Isporuke naših proizvoda i usluga podležu nacionalnim i međunarodnim propisima u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini (npr. procedure izdavanja dozvola za izvoz, trgovinski embargo). Naručilac je dužan da nam sa svojom porudžbinom blagovremeno dostavi i sve potrebne informacije i dokumenta za izvoz i uvoz koje se odnose na naše isporuke roba i usluga. Dogovoreni rokovi i vreme isporuke su suspendovani u toku postupka izdavanja dozvola za izvoz ili ostalih zvaničnih procedura vezanih za izvoz.

III. Cene, uslovi plaćanja, kašnjenje u plaćanju

1. Važe cene koje su dogovorene prilikom sklapanja ugovora, a pre svega koje su navedene u porudžbenici odn. potvrdi porudžbine. Ako neka cena nije izričito određena, važe cene koje su na snazi u trenutku sklapanja ugovora, a u skladu sa našim cenovnikom. Za obračunavanje cena merodavne su težine i količine koje smo mi dali, ukoliko kupac odmah po prijemu robe ne protivreči. Ovim cenama se dodaje i na dan isporuke važeći PDV (Porez na dodatu vrednost) u određenom zakonskom iznosu kao i troškovi pakovanja, koje je neophodno za adekvatno slanje, zatim troškovi transporta od naše firme ili od našeg skladišta, troškovi teretnog transporta – ukoliko je dogovoreno – troškovi transportnog osiguranja. U slučaju isporuka u inostranstvo mogu biti dodati i neki drugi za svaku zemlju specifični troškovi.

2. Mi zadržavamo pravo na primereno prilagođavanje cena, ako nakon sklapanja ugovora dođe do izmena troškova usled zaključivanja kolektivnih ugovora, povećanja cena preddobavljača ili usled kolebanja deviznog kursa. Ove izmene cena biće saopštene pisanim putem najkasnije četiri nedelje pre stupanja na snagu novih cena. Ukoliko naručilac ne protivreči u roku od jedne nedelje nakon obelodanjivanja novih cena, smatraće se da je saglasan sa novim cenama. To ne važi u slučaju kada je ugovorena fiksna cena.

3. Naši računi se – ukoliko nije ugovoren neki drugi način plaćanja – plaćaju 30 dana od dana prijema bez odbitka. Nakon isteka na računu saopštenog datuma dospeća, naručilac u skladu sa § 286 II br. 2 BGB (Građanskog zakonika) stupa u zonu kašnjenja. Kod uplata u roku od 14 dana od datuma računa dajemo 2 % odobrenog popusta koji je iskazan na računu. Kao ovlašćeni popust važi iznos računa umanjen za pakovanje, vozarinu, vrednost palete i troškove logistike.

4. U slučaju pozitivnog boniteta moguće je plaćanje putem SEPA² -dugovnog knjiženja firme. Predobaveštenje (preliminarna informacija) može najaviti više dugovnih naplata. Rok za dostavljanje preliminarne informacije skraćuje se sa 14 dana na jedan dan. Dostavljanje se izvršava iskazivanjem odgovarajućih informacija na računu, odn. pružanjem podataka (zajedno sa podacima računa) elektronskim putem.

5. Naručilac ima pravo na prebijanje dugova ili pravo zadržavanja samo na osnovu neospornih ili zakonski utvrđenih potraživanja ili zahteva.

6. Ukoliko naručilac ne plati prispele račune, prekorači odobreni rok za plaćanje ili se nakon sklapanja ugovora pogorša finansijska situacija naručioca ili ako mi nakon sklapanja ugovora dobijemo nepovoljne informacije o kupcu, koje dovode u pitanje solventnost ili kreditnu sposobnost naručioca, imamo pravo da zahtevamo isplatu celokupnog preostalog duga i da uz izmenu postignutih sporazuma zahtevamo avansne uplate ili garancije ili nakon izvršene isporuke hitno plaćanje svih naših potraživanja, koja se zasnivaju na istom pravnom odnosu. To važi pre svega u slučaju kada naručilac obustavi plaćanja, ako se ček naručioca ne unovči, od strane naručioca izdata menica ne plati od strane naručioca, ako se zahteva ili pokrene stečajni postupak nad imovinom naručioca ili ako usled nedostatka stečajne mase nije otvoren stečajni postupak.

7. U slučaju osnovane sumnje u platnu sposobnost naručioca, a posebno prilikom kašnjenja plaćanja, možemo, sa ograničenjem ostalih zahteva, opozvati odobrene uslove plaćanja, kao i usloviti ostale isporuke odobravanjem drugih garancija.

8. Neplaćanje kupoprodajne cene prilikom dospeća, predstavlja bitnu povredu ugovornih obaveza.

9. U slučaju kašnjenja plaćanja naručioca imamo pravo da zahtevamo zatezne kamate, i to pri fakturisanju u evrima u iznosu od 9%-bodova iznad osnovne kamatne stope, koja važi u momentu nastupanja kašnjenja i koja je data od strane Nemačke Savezne Banke (Deutsche Bundesbank), i pri fakturisanju u nekoj drugoj valuti u iznosu od 9%-bodova iznad u tom momentu važeće diskontne stope vrhovne bankarske institucije zemlje u čijoj se valuti fakturiše. Osim ovoga, nadalje imamo pravo na naplatu paušalne takse u iznosu od 40 evra na ime docnje dužnika. Ova taksa se takođe naplaćuje u slučaju tužbe do isplate ukupnog duga ili u slučaju plaćanja u ratama koje nije dogovoreno. Ovaj paušal se zaračunava na ukupnu sumu koja je predmet spora, u slučaju da je zbog docnje došlo do krivičnog postupka.

IV. Rokovi za isporuke i usluge, kašnjenje usluga

1. Rokovi isporuke su samo približni, ukoliko pisanim putem izričito nije ugovoren fiksni okvir. Informacija o rokovima isporuke daje se uz pretpostavku ugovorne saradnje sa naručiocem. Ako se ugovoreni rokovi isporuke prekorače usled okolnosti za koje smo mi odgovorni, naručilac može odustati od ugovora nakon neuspešnog isteka prikladnog produženja roka koji je on odredio. Povlačenje iz ugovora mora biti izvršeno u pisanoj formi. Isporuke subotom moguće su samo po posebnom dogovoru i po posebnoj ceni.

2. Mi dospevamo u kašnjenje nakon isteka naknadnog roka koji je odredio naručilac, a koji mora iznositi minimum 15 radnih dana. U slučaju neke više sile i ostalih nepredvidivih, neuobičajenih okolnosti koje nismo mogli predvideti, kao što su npr. smetnje u radu usled požara, poplave ili sličnih okolnosti, ispadanje iz rada proizvodnih postrojenja i mašina, prekoračenje rokova isporuke ili neobavljanje isporuka naših dobavljača kao i prekidi rada zbog nedostatka sirovina, energije ili radne snage, štrajk, blokada, teškoće prilikom nabavke transportnih sredstava, smetnje u saobraćaju, intervencije nadležnih organa, imamo pravo – ukoliko smo zbog navedenih okolnosti bez naše krivice onemogućeni da prevovremeno ispunimo naše obaveze – da odložimo isporuku ili uslugu za vreme trajanja smetnji uz dodatno primereno vreme uhodavanja. Ako je odlaganje isporuke ili usluge duže od mesec dana, i mi i naručilac uz isključenje svih zahteva za naknadu štete pod uslovima iz Tačke VIII. 1 do 6 ovih kupoprodajnih uslova, a u pogledu dotične količine isporuke, imamo pravo da pisanim putem raskinemo ugovorni odnos.

3. U svakom slučaju kašnjenja naša obaveza naknade štete ograničena je prema merama odredbi iz Tačke VIII. 1 do 6.

4. Imamo pravo na parcijalne isporuke i parcijalne usluge u okviru ugovorenih rokova za isporuku i izvršenje usluga, ukoliko je to za naručioca prihvatljivo.

5. Poštovanje naših obaveza za isporuke i usluge pretspostavlja pravovremeno i redovno ispunjavanje obaveza naručioca. Zadržavamo pravo na osporavanje neizvršenog ugovora.

6. Ako naručilac kasni sa opozivom, preuzimanjem ili odnošenjem ili ako je on odgovoran za kašnjenje slanja ili dostavljanja, bez obzira na ostale zahteve imamo pravo da zahtevamo paušalne troškove u iznosu lokalnih troškova skladištenja, bez obzira na to, da li robu skladištimo kod nas ili kod nekog trećeg lica. Naručiocu ostaje pravo da pruži dokaz da je nastala mala ili nikakva šteta.

V. Prenos rizika, troškovi transporta i pakovanja

1. Isporuka se vrši, osim ako između nas i naručioca pisanim putem nije izričito drugačije dogovoreno, iz naše fabrike ili skladišta i tu ih naručilac preuzima na sopstveni rizik i o sopstvenom trošku. U ovom slučaju se rizik od slučajnog uništavanja i slučajnog kvarenja ugovornih predmeta isporuke nakon njihove pripreme za odvoženje prenosi na naručioca, u momentu kada naručilac primi obaveštenje o spremnosti robe. Pored toga, rizik od slučajnog uništavanja i slučajnog kvarenja predmeta isporuke prenosi se sa predajom prevozniku na naručioca (takođe i u slučaju franko isporuke ili od strane nas transportno osigurane isporuke). Za transportno siguran i radno pouzdan utovar odgovoran je isključivo naručilac.

2. Ako naručilac zahteva neko nestandardno pakovanje, ono će biti obračunato po nabavnoj ceni.

3. Ukoliko se isporuka robe vrši na paletama ili se za transport robe koriste ostale vrste transportne ambalaže, ista se neće naplatiti poručiocu; u slučaju povratka paleta ili ostalih transportnih ambalaža, nadoknada se ne isplaćuje. Kupac ima pravo da transportnu ambalažu koju je dobio od nas, nakon upotrebe vrati u našu fabriku ili magacin o svom trošku na pratitetu CPT. U izuzetnim slučajevima ukoliko se izjasnimo da smo spremni da prikupimo transportnu ambalažu od kupca, nastali troškovi transporta istih padaju na teret kupca; izričito zadržavamo pravo da se prikupljanje paleta u slučaju potrebe vrši odvojeno od isporuke robe ili od strane trećih lica. Transportna ambalaža koja je vraćena mora biti u takvom stanju da je spremna za ponovnu upotrebu i u skladu sa važećim zakonskim propisima o ponovnoj upotrebi istih.

4. Ako naručilac ili prevoznik od nas nije posebno nabavio pomoćna sredstva za utovar (kao što su sigurnosni kaiševi, uglovi za obezbeđivanje tereta ili jastučići protiv klizanja), zadržavamo pravo da ih obračunamo naručiocu po aktuelnoj ceni za fabrički nova pomoćna sredstva za utovar sa istom opremom.

5. Prigovore zbog oštećenja u toku transporta naručilac dostavlja neposredno transportnom preduzeću, a kopiju šalje nama, u okviru za to predviđenih važećih rokova.

6. Ukoliko u pojedinačnom slučaju nije postignut drugačiji dogovor, naručilac je odgovoran za poštovanje zakonskih i institucionalnih propisa o uvozu, transportu, skladištenju i upotrebi robe.

VI. Obaveze naručioca/zadržavanje prava vlasništva

1. Isporučena roba ostaje u našem vlasništvu do potpune isplate kupovne cene i svih ostalih sadašnjih i budućih potraživanja, koje je naručilac na osnovu poslovnog odnosa dužan da plati. Prihvatanje potraživanja kupovne cene prema naručiocu u tekući račun i priznavanje salda nemaju uticaja na zadržavanje prava vlasništva.

2. Naručilac je obavezan da se sa kupljenom robom do sticanja prava potpune svojine odnosi pažljivo; posebno je obavezan da je o sopstvenom trošku dovoljno i u vrednosti zamene osigura od gubitaka, oštećenja i uništenja, kao npr. od štete usled požara, poplave, krađe. Naručilac već sada nama ustupa svoje zahteve iz ugovora o osiguranju. Mi prihvatamo ovo ustupanje. Ako su neophodni radovi održavanja i inspekcije, izvode se od strane kupca o sopstvenom trošku.

3. Naručilac ne sme založiti niti prisvojiti robu koja se nalazi u našem vlasništvu. Međutim, u skladu sa sledećim odredbama on ima pravo da u redovnom toku poslovanja proda isporučenu robu. Prethodno navedeno ovlašćenje ne važi ukoliko naručilac unapred trećem licu ustupi ili otuđi zahtev prema svom ugovornom partneru koji je nastao po osnovu preprodaje robe – svaki efikasan – ili je sa njim ugovorio zabranu ustupanja.

4. Naručilac nam već sada radi osiguranja ispunjenja svih naših pod Tačkom VI. 1 navedenih zahteva ustupa sva – takođe buduća i uslovljena – potraživanja po osnovu preprodaje robe koju smo isporučili, sa svim pratećim pravima u iznosu od 110 % bruto vrednosti isporučene robe sa prioritetom nad preostalim delom njegovih potraživanja. Mi prihvatamo ovo ustupanje.

5. Sve dok i ukoliko naručilac ispunjava svoje obaveze plaćanja prema nama, on ima pravo da naplati nama dodeljena potraživanja prema svojim klijentima, u okviru redovnog poslovanja. On međutim nema pravo da u pogledu ovih potraživanja sa svojim klijentima ugovara odnos uzajamnih računa ili zabranu ustupanja ili da ih ustupa trećem licu ili da ih otuđi. Ukoliko suprotno Stavu 2 postoji odnos uzajamnih računa između naručioca i kupaca naše rezervisane robe, unapred dodeljeno potraživanje odnosi se takođe na priznati saldo kao u slučaju insolventnosti kupca na tada postojeći bilans.

6. Na naš zahtev naručilac mora dati pojedinačne dokaze nama ustupljenih potraživanja i svojim dužnicima obelodaniti izvršeno ustupanje sa zahtevon da nam plati do iznosa naših zahteva prema naručiocu. Mi imamo pravo da i sami u bilo kom momentu obavestimo dužnika naručioca o ustupanju i da naplatimo potraživanja. Nećemo iskorišćavati ovo ovlašćenje, sve dok naručilac redovno i bez kašnjenja izvršava svoje obaveze plaćanja, sve dok se ne izda zahtev za pokretanje stečajnog postupka naručioca i sve dok naručilac ne obustavi svoja plaćanja. Ukoliko ipak nastupi neki od prethodno navedenih slučajeva, možemo zahtevati da nam naručilac obelodani ustupljena potraživanja i njihove dužnike, da nam da sve potrebne podatke za uplatu poraživanja i uruči dokumentaciju koja je u vezi sa tim.

7. U slučaju zaplena ili ostalih akcija trećih lica, naručilac nas bez odlaganja mora obavestiti pisanim putem.

8. Ako se roba koju smo mi isporučili, a koja je u našoj svojini, obradi, pomeša ili poveže sa nekim drugim predmetima koji nam ne pripadaju, mi stičemo pravo zajedničkog vlasništva nad novim predmetom srazmerno vrednosti robe koju smo mi isporučili (finalna faktura, uključujući PDV) u odnosu na ostale predmete u trenutku obrade/mešanja ili povezivanja. Za stvar koja je nastala obradom važi isto kao i za rezervisanu isporučenu robu. Ako se obrada, mešanje ili povezivanje uradi na takav način da predmet naručioca bude glavni predmet, ugovara se da nam naručilac prenese proporcionalno zajedničko vlasništvo. Naručilac ima pravo da u okviru redovnog poslovanja raspolaže novonastalim proizvodima koji su rezultat obrade ili perade ili transformacije ili povezivanja ili mešanja, sve dok na vreme ispunjava svoje obaveze koje proizilaze iz poslovnog odnosa sa nama. Naručilac nam već sada radi osiguranja ustupa svoja potraživanja od prodaje ovih novih proizvoda, nad kojima imamo vlasničko pravo, u obimu našeg vlasničkog udela u prodatoj robi. Ako naručilac povezuje ili meša isporučenu robu sa nekim glavnim predmetom, on već sada nama ustupa svoje zahteve prema trećem licu do iznosa vrednosti naših dobara. Mi ovim putem prihvatamo ovo ustupanje.

9. Naručilac nam takođe ustupa zahteve do iznosa vrednosti naše robe radi osiguranja naših zahteva, koji proizilaze iz povezivanja naše robe sa nekom parcelom prema trećem licu.

10. Mi se obavezujemo da ćemo naše garancije po sopstevnom izboru na zahtev naručioca osloboditi, kada ostvariva vrednost naših garancija prekorači naša osigurana potraživanja prema naručiocu za više od 20 %.

11. Ukoliko je ponašanje naručioca u suprotnosti sa ugovorom, naročito u slučaju kašnjenja plaćanja sa više od 10 % od iznosa računa za jedan značajan vremenski period, imamo pravo – bez obzira na naše ostale zahteve (za naknadu štete) – da se povučemo iz ugovora i da zahtevamo povraćaj robe koju smo isporučili. Imamo ovlašćenje da nakon povraćaja isporučene robe, istu unovčimo. Novčani prihod se uračunava u postojeće obaveze naručioca prema nama – bez primerenih troškova iskorišćavanja.

VII. Prava naručioca u slučaju nedostatka

1. Sve informacije o otvorenim materijalnim nedostacima, pogrešnim isporukama i odstupanjima u količini, naručilac nam mora dostaviti bez odlaganja u pisanoj formi, najkasnije 3 dana nakon prijema robe od strane naručioca. Neočigledni nedostaci bilo koje vrste i isporuka neke druge umesto poručene robe ili količine moraju se reklamirati bez odlaganja od strane komercijalista, nakon što se uvere u isto, u smislu HGB (Handelsgesetzbuch/Trgovinski zakonik), a od strane nekomercijalista najkasnije u garantnom roku od isporuke. Zbog ostvarivanja prava u slučaju nedostataka, kupac mora bez odlaganja proveriti da li se roba slaže sa ugovorom, pre svega u pogledu odstupanja u vrsti, količini i težini, kao i da li postoje prepoznatljivi nedostaci i da se pridržava postavljenih DIN-standarda testiranja. To važi i u slučaju kada se dodaju komponente koje nisu kupljene od nas. Ako se eventualni nedostaci ustanove tek prilikom obrade, radovi se moraju odmah obustaviti i osigurati još neobrađena, neotvorena originalna pakovanja. Ona nam se stavljaju na raspolaganje radi provere. Posle tri meseca od prenosa rizika na naručioca u skladu sa Tačkom V. 1 isključene su reklamacije skrivenih nedostataka i smatraju se zakasnelim, utoliko što su morale biti razumno prepoznatljive. Kod jedne u skladu sa Tačkom VII. Stav 1 do 3 zakasnele ili neispravno izvršene reklamacije, naručilac gubi pravo na nadoknadu nedostataka pod pretpostavkama Tačke VIII. 1 do 6 ovih kupoprodajnih uslova, osim ako je nedostatak na prevaru skriven od nas.

2. U slučaju nedostataka na robi koju smo isporučili, mi smo po sopstvenom izboru obavezni samo da popravimo ili isporučimo robu koja nedostaje (dopunimo). Ako nismo spremni da dopunimo robu ili nismo u mogućnosti, pre svega ako se to prolongira izvan prikladnih rokova iz razloga za koje smo mi odgovorni, ili ako dopunjavanje na neki način ne uspe, naručilac po svom izboru ima pravo da istupi iz ugovora ili da zahteva smanjenje kupovne cene. Dopuna će se smatrati neuspešnom nakon drugog pokušaja, ako se na osnovu prirode stvari ili drugih okolnosti ukaže na nešto drugo. Ukoliko je kupac zbog nedostatka isporučene robe pretrpeo štetu ili ima beskorisne rashode, naša odgovornost je u skladu sa Tačkom VII.1, Tačkom VIII. 1 do 6 i Tačkom IX.

3. Zahtevi za nadoknadom nedostataka kupca u smislu HGB (Trgovinski zakonik) zastarevaju najkasnije mesec dana nakon našeg odbijanja žalbe.

VIII. Prava i obaveze našeg preduzeća

1. Odgovornost našeg preduzeća za štete ili uzaludne troškove – iz bilo kog zakonskog razloga – postoji ukoliko su šteta ili uzaludni troškovi

a) prouzrokovani od strane nas ili nekog našeg saradnika krivičnom povredom važne ugovorne obaveze ili

b) nastali zbog grube nemarnosti ili namernog kršenja dužnosti s naše strane ili od strane nekog našeg saradnika.
U skladu sa Tačkom VIII. 1 a) i b) odgovaramo za štete ili uzaludne troškove, koji su prouzrokovani savetovanjem ili davanjem informacija koje se ne naplaćuje posebno, samo u slučaju namernog ili grubo nemarnog kršenja dužnosti, ukoliko ovo kršenje obaveze ne predstavlja materijalni nedostatak naše isporučene robe u skladu sa § 434 BGB (Građanski zakonik).

2. Ako smo u skladu sa Tačkom VIII. 1. a) odgovorni za povredu bitne ugovorne obaveze, bez postojanja grube nepažnje ili namerne greške, naša odgovornost za štetu je ograničena na predvidivu, tipičnu štetu. U ovom slučaju posebno nismo odgovorni za izgubljenu dobit naručioca i nepredvidive posledične štete. Prethodno navedena ograničenja odgovornosti u skladu sa Stavom 1 i 2 primenjuju se na isti način za štete koje su nastale zbog grubog nemara ili namerne greške naših zaposlenih ili angažovanih lica.
Nismo odgovorni za indirektne štete naručioca koje su nastale zbog izvršenja zahteva na osnovu ugovornih kazni od strane trećih lica.

3. U tačkama VIII. 1. do 2. navedena ograničenja odgovornosti ne primenjuju se ukoliko je naša odgovornost na osnovu odredbi Zakona o odgovornosti za proizvode obavezna ili ukoliko postoji pravo na potraživanje na osnovu povrede života, telesne povrede ili ugrožavanja zdravlja. Ako robi koju smo isporučili nedostaje garantovana osobina, garantujemo samo za one štete koje su pod garancijom.

4. Svaka dalja odgovornost za naknadu štete kao što je predviđeno u Tačkama VIII. 1 do 3 – bez obzira na pravnu prirodu zahteva – isključena je. Ovo se posebno odnosi napotraživanja za naknadu štete zaduženja prilikom sklapanja ugovora u skladu sa § 311 Stav. 3 BGB (Građanski zakonik), pozitivnog kršenja ugovora u skladu sa § 280 BGB ili na ime odštetnih zahteva u skladu sa § 823 BGB.

5. Mi nismo odgovorni u slučaju nemogućnosti ili kašnjenja ispunjenja isporuka, ukoliko su nemogućnost ili kašnjenje prouzrokovani poštovanjem regulatornih i zakonskih obaveza od strane naručioca, a u vezi sa Evropskom uredbom o hemikalijama REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/Registracija, procena, odobravanje i ograničavanje hemikalija)

6. Sve dok je naša odgovornost isključena ili u skladu sa Tačkom VIII. 1 do 5 ograničene, to se odnosi i na ličnu odgovornost za naknadu štete naših zaposlenih, radnika, osoblja, zastupnika i pomoćnika kao i izvršioca.

IX. Zastarevanje zahteva

1. Zahtevi naručioca zbog nedostataka robe koju smo isporučili ili zbog usluga koje nisu bile u skladu sa našim obavezama – uključujući i zahteve za naknadu štete i zahteve za naknadu uzaludnih troškova – zastarevaju u roku od jedne godine, ukoliko iz Tačaka IX. 2. do 5. ne sledi drugačije ili ako Zakon u prema članu §§ 439 stav 1 br.3 (građevinski materijal), 445b (pravo na povrat) i 634a stav 1 br.2 (građevinski nedostaci) BGB (Građanskog zakonika) propisuje duže rokove.

2. Ako naručilac ili drugi kupac u lancu isporuke ima pritužbe na kvalitet novonastalog proizvoda od strane svog kupca a na osnovu nedostataka na proizvodima koje smo mi isporučili, zastarevanje zahteva prema nama nastupa po članu §§ 437 i 445a BGB (Građanskog zakonika) najranije dva meseca nakon datuma, u kom je naručilac ili drugi kupac u lancu snabdevanja kao preduzeće ispunio zahteve potrošača, osim ako bi se naručilac mogao uspešno pozvati na prigovor zastarevanja prema svom klijentu/ugovornom partneru. Zastarevanje zahteva naručioca prema nama zbog nedostataka robe koju smo isporučili nastupa u svakom slučaju, utoliko što su zahtevi klijenta/ugovornog partnera naručioca prema naručiocu zbog nedostataka robe koju smo isporučili naručiocu zastareli, ali najkasnije 5 godina od momenta u kom smo dotičnu robu isporučili našem naručiocu.

3. Ako smo suprotno obavezama obavili savetovanje koje se naplaćuje posebno i/ili dali informaciju, a da u vezi sa informacijom ili savetovanjem nismo isporučili robu ili da pogrešno savetovanje ili informacija ne predstavlja materijalni nedostatak robe koju smo isporučili u skladu sa § 434 BGB (Građanskog zakonika), zahtevi protiv nas na osnovu toga zastarevaju u roku od godinu dana od početka zakonskog perioda zastarevanja. Zahtevi naručioca/klijenta prema nama zbog kršenja ugovornih, predugovornih ili zakonskih obaveza, koje ne prestavljaju materijalni nedostatak robe koju treba da isporučimo ili smo isporučili u skladu sa § 434 BGB, zastarevaju takođe u roku od godinu dana od početka zakonskog perioda zastarevanja. Kada prethodno pomenuta povreda obaveze predstavlja materijalni nedostatak robe koju smo isporučili u vezi sa savetovanjem ili informacijom u skladu sa § 434 BGB, na zastarevanje zahteva koji se na tome zasnivaju primenjuju se u Tačkama IX. 1, IX. 2 kao i IX. 4 ustanovljena pravila.

4. U slučaju novoproizvedenih stvari koje smo isporučili, a koje su u skladu sa svojom uobičajenom svrhom iskorišćene za izgradnju i čiji su nedostatak prouzrokovale, zahtevi naručioca zastarevaju u roku od pet godina od početka zakonskog zastarevanja. Izuzev od Stava 1 primenjuje se rok zastarevanja od četiri godine, ukoliko je naručilac od strane nas isporučenu stvar iskoristio za izvršavanje ugovora, u koje je u celosti uključen Deo B tenderske procedure za građevinske usluge ili dve godine, ukoliko se radi samo o materijalima za građevinske popravke. Zastarevanje u skladu sa prethodnom rečenicom nastupa najranije dva meseca nakon momenta u kom je naručilac ispunio zahteve prema svom ugovornom partneru zbog nedostataka građevinskog objekta koji su nastali zbog predmeta koje smo isporučili, osim ako bi se naručilac mogao uspešno pozvati na prigovor zastarevanja prema svom klijentu/ugovornom partneru. Zastarevanje zahteva naručioca prema nama zbog robe sa nedostacima koju smo isporučili nastupa u svakom slučaju, čim zastare zahtevi klijenta / ugovornog partnera naručioca prema naručiocu zbog nedostataka robe koju smo isporučili naručiocu, ali najkasnije pet godina od momenta u kom smo dotičnu robu isporučili naručiocu.

5. Odredbe iz Tačaka IX. 1 do 4 ne primenjuju se kod zastarevanja zahteva zbog povrede života, telesnih povreda ili povreda zdravlja, kao i kod zastarevanja zahteva u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode i zbog pravnih nedostataka robe koje smo isporučili, a koji se sastoje u realnom pravu trećeg lica, na osnovu kog se može zahtevati predaja robe koju smo isporučili. One dalje ne važe za zastarevanja zahteva našeg naručioca/klijenta, koji se zasnivaju na tome da smo prećutali nedostatak robe ili grubo zanemarili neku obavezu. U slučajevima koji su navedeni u ovoj Tački IX. 5 za zastarevanje ovih zahteva primenjuju se zakonski rokovi zastarevanja.

X. Povlačenje

Povlačenje robe bez nedostataka koju smo isporučili je izuzeto. Ako se u izuzetnom slučaju izjasnimo kao saglasni sa povlačenjem robe vrednosti > 100 evra bez nedostataka, za to će uslediti knjižno odobrenje samo ako ustanovimo ponovnu neograničenu upotrebljivost. Za troškove testiranja, pripreme, obrade i ponovnog pakovanja oduzimaju se stvarni troškovi, najmanje 20 % od iznosa računa ili najmanje 50 evra. Takav kredit se ne isplaćuje, već samo služi za obračunavanje budućih isporuka.

XI. Zabrana ustupanja

Bez naše izričite pisane saglasnosti prava odn. zahtevi prema nama, pre svega zbog nedostataka robe koje smo isporučili ili zbog našeg kršenja obaveza, ne smeju biti preneti na treća lica niti u celosti niti delimično, niti biti zaloga trećim licima; § 354 a HGB (Trgovinski zakonik) nije pod uticajem ovoga.

XI. Podaci o bezbednosti i izjave o učinku
Ako se propisi (EG) br. 1907/2006 (REACH-Uredba) i/ili (EG) br. 305/2011 (EU-Uredba o građevinskim proizvodima) primenjuju na predmet isporuke u važećoj verziji, naručilac se izjašnjava kao saglasan sa preuzimanjem sigurnosnog lista i/ili sa izjavom o učinku na URL www.pft.net.

XIII. Mesto izvršenja, nadležni sud, važeći zakon, trgovinska klauzula

1. Mesto izvršenja i isključivo nadležni sud za sve zahteve između nas i klijenata ili pravnih lica javnog prava ili javno-pravnog posebnog fonda je Iphofen, odn. sedište fabrike za isporuku ili skladišta za isporuku, za plaćanja u računu navedena uplatna mesta, osim ako se tome ne protive obavezujući zakonski propisi. Mi ipak imamo pravo da pridodamo tužbu protiv nekog naručioca takođe i u njegovom nadležnom sudu.

2. U pravnom odnosu između nas i naručioca primenjuje se isključivo Zakon Savezne Republike Nemačke, kao što važi i za nemačke trgovce i kao što se može efikasno ugovoriti u zemljama dobavljača (videti I ovih prodajnih uslova). Primena propisa o međunarodnoj prodaji robe (CISG – Wiener UNKaufrecht³) i nemačkog Međunarodnog privatnog prava su izričito isključeni.

3. Ako su trgovinske klauzule dogovorene u skladu sa International Commercial Terms (INCOTERMS), primenjuju se INCOTERMS u najnovijoj verziji (trenutno INCOTERMS 2020).

XIV. Završne odredbe

Ukoliko je bilo koja od gore navedenih odredbi nevažeća, delimično nevažeća ili posebnim sporazumom isključena, to neće uticati na važenje preostalih odredbi.

² SEPA (Single Euro Payments Area) – jedinstveni sistem plaćanja

³ UN-Kaufrecht (UNK; engl.: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) od 11. aprila 1980., takođe nazvano Wiener Kaufrecht/Bečki zakon o kupovini , merodavan je za međunarodnu prodaju robe.

Stanje: Novembar 2019.

Knauf PFT GmbH & Co. KG
97346 Iphofen

Download (PDF / 93.63 kB)