Warunki sprzedazy i Dostawy

I. Warunki ogólne – zakres obowiązywania

1. Nasze dostawy i usługi wykonywane są wyłącznie w oparciu o następujące Ogólne Warunki Sprzedaży. Obowiązują one również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji pomiędzy stronami umowy, bez konieczności ponownego przypominania o tym. Obowiązują one również wtedy, gdy nie odwołujemy się do nich w sposób wyraŸny przy póŸniejszych umowach, w szczególności też wtedy, gdy wiedząc o warunkach handlowych Zamawiającego - sprzecznych lub odbiegających od naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży - bez zgłoszenia zastrzeżeń realizujemy dostawy lub usługi dla Zamawiającego.

2. Niniejszym nie uznajemy prawa Zamawiającego do powoływania się na własne warunki handlowe.

3. Nasze Ogólne Warunki Handlowe znane są Zamawiającemu dzięki formularzom, cennikom, fakturom, poczcie elektronicznej oraz informacjom umieszczonym na stronach internetowych.

II. Oferty, zawarcie umowy, treść usług

1. Składane przez nas Zamawiającemu oferty nie są wiążące. Dopiero zamówienie traktowane jest jako oferta wiążąca. Przyjęcie takiej oferty następuje według naszego uznania – poprzez przysłanie potwierdzenia zamówienia lub realizację zamówionych dostaw lub usług bez zgłoszenia zastrzeżeń przez Dostawcę.

2. Dane techniczne oraz opisy umieszczone w informacjach o naszych produktach lub materiałach reklamowych oraz instrukcje techniczne, jak i informacje podawane przez producenta lub jego pomocników w sensie § 434 ust. 1 pkt. 3 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - niemiecki Kodeks Cywilny) nie stanowią gwarancji jakości lub trwałości dostarczonych przez nas towarów, chyba że informacje te zostaną uzgodnione w oddzielnej umowie. Właściwe dla towaru, okreoelone zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem REACH w Zakresie Chemikaliów zastosowania nie stanowią ani uzgodnienia odpowiedniej umownej jakości towaru ani ustalonego w umowie zastosowania.

3. Zastosowania zidentyfikowane jako właściwe dla towaru zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem REACH w zakresie chemikaliów nie stanowią uzgodnienia odpowiedniej umownej właściwości towaru ani zastosowania przewidzianego zapisami umowy.

4. W przypadku dokonywania sprzedaży na podstawie wzorca lub próbki stanowią one (wzorzec/próbka) jedynie stosowany do nich profesjonalny standard jakości, ale nie stanowią żadnej gwarancji jakości czy trwałości dostarczanych przez nas towarów.

5. Porad technicznych dotyczących zastosowania towarów udzielamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Wszystkie informacje dotyczące przydatności i zastosowania naszych towarów nie zwalniają Kupującego ze sprawdzenia i wypróbowania przydatności produktów do zamierzonych celów.

6. Nasze dostawy i usługi podlegają krajowym i międzynarodowym przepisom prawa o stosunkach gospodarczych z zagranicą (np. procedurom zezwolenia na wywóz, embargom handlowym). Zamawiający jest zobowiązany do tego, aby wraz z zamówieniem terminowo udostępnić nam wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do wywozu i wwozu naszych dostaw i usług. Terminy i czasy dostaw zostaną wstrzymane podczas biegu procedur zezwolenia na wywóz lub innych procedur urzędowych.

III. Ceny, warunki płatności, zwłoka w zapłacie

1. Obowiązują podane przy zawieraniu każdej umowy ceny, w szczególności umieszczone na formularzu zamówienia względnie potwierdzeniu zamówienia. Jeoeli cena nie jest wyraŸnie okreoelona, obowiązują ceny obowiązujące w momencie zawierania umowy według naszego cennika. Do kalkulowania cen miarodajne są podane przez nas waga i ilość towaru, o ile Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu niezwłocznie po dokonaniu odbioru towaru. Do tych cen naliczany jest dodatkowo obowiązujący w dniu dostawy podatek VAT w odpowiedniej ustawowej wysokości, a także koszty opakowania niezbędnego do prawidłowej wysyłki, koszty transportu loco fabryka lub od naszego magazynu, przewozowe oraz – jeoeli tak ustalono – koszty ubezpieczenia transportu. W przypadku dostaw zagranicznych mogą zostaæ doliczone także inne, specyficzne dla danego kraju, opłaty.

2. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedniego dostosowania naszych cen, jeoeli po zawarciu umowy nastąpią zmiany kosztów wynikające z zawarcia układów zbiorowych pracy, podwyżek cen naszych dostawców lub wahań kursów walut. O zmianach cen będziemy informowaæ pisemnie najpóŸniej cztery tygodnie przed ich wprowadzeniem. O ile Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu w ciągu tygodnia po ogłoszeniu nowych cen, uznaje się je za przyjęte. Nie dotyczy to przypadku, w którym ustalono stałą cenę.

3. Wystawiane przez nas faktury – o ile nie ustalono innego terminu płatności – należy regulowaæ w ciągu 30 dni po otrzymaniu faktury, bez potrąceń. Po upływie podanego na fakturze terminu płatności Zamawiający popada w zwłokę zgodnie z § 286 II nr 2 BGB. Przy płatnościach w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku udzielamy 2 % skonto od umieszczonej na fakturze sumy uprawnionej do odliczenia skonta. Za uprawnioną do odliczenia skonta sumę uważana jest suma rachunku bez opakowania, frachtu, wartości palety i kosztów logistycznych.

4. W przypadku pozytywnej historii płatniczej możliwość płatności biznesowym poleceniem zapłaty SEPA. Zapowiedź obciążenia (pre notification) umożliwia również wielokrotne pobranie z tytułu polecenia zapłaty. Termin przekazania zapowiedzi obciążenia ulega wówczas skróceniu z 14 dni do jednego dnia. W tym celu podaje się na rachunku odpowiednie dane lub przekazuje te dane (wraz z danymi księgowymi) drogą elektroniczną.

5. Zamawiający ma prawo do potrąceń lub prawo zatrzymania rzeczy tylko w przypadku bezspornych i prawomocnie stwierdzonych wierzytelności lub roszczeń.

6. Jeżeli Zamawiający nie płaci wymagalnych rachunków, przekracza wyznaczony termin płatności lub stosunki majątkowe Zamawiającego ulegną pogorszeniu bądŸ po zawarciu umowy otrzymamy niekorzystne informacje o Zamawiającym, stawiające pod znakiem zapytania jego zdolność płatniczą i kredytową, jesteoemy uprawnieni do uczynienia wymagalnym całego pozostałego długu Zamawiającego i przy zmianie uzgodnionych ustaleń – do żądania dokonania płatności z góry lub złożenia zabezpieczenia albo po dokonanej dostawie żądania natychmiastowej spłaty wszystkich naszych wierzytelności opierających się na tym samym stosunku prawnym. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których Zamawiający wstrzymał swe płatności, czek Zamawiającego nie został zrealizowany, czek scedowany przez Zamawiającego nie został spłacony przez Zamawiającego, został złożony wniosek o wszczęcie postępowania insolwencyjnego obejmującego majątek Zamawiającego lub takie postępowanie wszczęto względnie z powodu braku masy nie wszczęto postępowania insolwencyjnego.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności Zamawiającego, a w szczególności zwłoki w zapłacie, możemy wypowiedzieć ustalone terminy płatności oraz uzależnić dalsze dostawy od uzyskania innych zabezpieczeń, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia dalszych roszczeń.

8. Brak zapłaty ceny kupna w momencie upłynięcia terminu płatności stanowi poważne naruszenie obowiązków umownych.

9. W przypadku opóźnienia płatności ze strony Zamawiającego mamy prawo naliczyć odsetki – w przypadku faktur wystawionych w euro – w wysokości 9 punktów procentowych powyżej aktualnej podstawowej stopy procentowej podanej przez niemiecki bank centralny (Deutsche Bundesbank), a w przypadku faktur wystawionych w innej walucie – w wysokości 9 punktów procentowych powyżej aktualnej stopy dyskontowej podanej przez najwyższą instytucję bankową w kraju, w którego walucie została wystawiona faktura. Ponadto w razie opóźnienia płatności ze strony dłużnika przysługuje nam roszczenie o płatność kwoty ryczałtowej w wysokości 40 euro. Zasada ta obowiązuje, również jeżeli wierzytelność jest płatnością częściową lub inną formą płatności ratalnej. Ryczał należy zaliczyć na poczet kwoty wymaganej tytułem odszkodowania, o ile szkoda jest uzasadniona w kosztach dochodzenia prawa.

IV. Termin dostawy i realizacji usługi, zwłoka w spełnieniu oewiadczenia

1. Terminy dostaw są rozumiane w przybliżeniu, o ile pisemnie nie uzgodniono szybkiej realizacji transakcji. Ustalanie terminów dostaw odbywa się z reguły z zastrzeżeniem zgodnego z umową uczestniczenia w tym ustalaniu Zamawiającego. Jeoeli mimo to przekroczone zostaną uzgodnione terminy z powodów, za które ponosimy odpowiedzialność, Zamawiający może po bezowocnym upływie wyznaczonej przez niego stosownej prolongaty. Odstąpienie od umowy musi nastąpiæ w formie pisemnej. Dostawy w soboty są możliwe tylko po uzgodnieniu i za dopłatą.

2. Nasza firma popada w zwłokę po upływie ustalonej przez Zamawiającego prolongaty, która musi wynosiæ co najmniej 15 dni roboczych. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, jak np. awarii wywołanej pożarem, wodą lub podobnymi okolicznościami, awarii urządzeń produkcyjnych i maszyn, przekroczenia terminów dostaw lub zaniechania realizacji dostaw przez naszych dostawców, jak również przerwy w produkcji spowodowane brakiem surowców, energii lub siły roboczej, strajkiem, lokautem, trudnościami w organizacji oerodków transportu, zakłóceniami w komunikacji, urzędową interwencją, jesteoemy – o ile to nie z naszej winy uniemożliwiły one nam terminową realizację naszych umownych zobowiązań – uprawnieni do przesunięcia realizacji dostawy wzgl. usługi na czas po upływie danego utrudnienia z doliczeniem stosownego czasu przygotowań. Jeoeli w wyniku tych okoliczności moment realizacji dostawy lub usługi zostanie przesunięty o więcej niż jeden miesiąc, zarówno my jak i Zamawiający mamy prawo, z wyłączeniem wszelkich roszczeń odszkodowawczych, do odstąpienia od umowy w formie pisemnej zgodnie z przesłankami punktu VIII. 1 – 5 niniejszych Warunków Sprzedaży dotyczącymi dotkniętych towarów.

3. W każdej sytuacji zwłoki nasz obowiązek odszkodowawczy jest ograniczony stosownie do regulacji zawartej w punkcie VIII. 1-6.

4. Mamy prawo do dokonywania dostaw i usług częściowych w uzgodnionych terminach, jeoeli jest to dostosowane do możliwości Zamawiającego.

5. Dotrzymanie naszych zobowiązań odnooenie realizacji dostaw i usług zakłada terminowe i przepisowe wypełnienie przez Zamawiającego jego obowiązków. Zastrzegamy sobie prawo zarzutu niewykonania umowy.

6. Jeżeli Zamawiający popada w zwłokę ze złożeniem zamówienia, przyjęciem lub odbiorem towaru lub odpowiada za opóŸnienie wysyłki lub jej dostarczenie, mamy prawo - niezależnie od dalszych roszczeń do żądania ryczałtu kosztów w wysokości kosztów magazynowania typowych dla danego miejsca, bez względu na fakt, czy towar jest magazynowany u nas czy u osób trzecich. Zamawiający ma prawo do wykazania, że powstała niewielka lub nie powstała żadna strata.

V. Przejście ryzyka, koszty transportu i opakowania

1. Dostawa jest realizowana – od naszej fabryki lub magazynu. Zamawiający zobowiązany jest nie zostały dokonane inne wyraŸne pisemne ustalenia – od naszej fabryki lub magazynu i Zamawiający zobowiązany jest do jej odbioru w tym miejscu na własne ryzyko i koszt. W tym przypadku ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się przedmiotów dostawy po ich przygotowaniu do odbioru przechodzi na Zamawiającego wraz z otrzymaniem przez niego informacji o tym, że towar został przygotowany do odbioru. W pozostałych przypadkach ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się przedmiotów dostawy przechodzi na Zamawiającego w momencie przekazania towaru przewoŸnikowi (także w przypadku dostawy bez przewoŸnika lub ubezpieczonego przez nas transportu). Za dokonanie załadunku umożliwiającego bezpieczny transport i pewną eksploatacją odpowiedzialny jest wyłącznie Zamawiający.

2. Jeoeli na życzenie Zamawiającego zastosowane będzie opakowanie odbiegające od standardów, koszty tego opakowania naliczane będą Zamawiającemu po cenie kosztów własnych.

3. Jeżeli towar jest wysyłany na paletach lub jeżeli na potrzeby wysyłki stosowane są inne opakowania transportowe, Zamawiający nie jest obciążany ich kosztami; w przypadku zwrotu palet lub innych opakowań transportowych ich koszty nie są zwracane. Zastosowane przez nas opakowania transportowe Zamawiający ma prawo zwrócić po ich wykorzystaniu do naszego zakładu lub magazynu nie ponosząc kosztów transportu. Jeśli, w drodze wyjątku, zgodzimy się zabrać nieuszkodzone palety od Zamawiającego, Zamawiający zostanie obciążony kosztami transportu; wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do odbioru palet niezależnie od dostaw towarów lub do zlecenia takiego odbioru osobom trzecim. Zwracane opakowania transportowe nie mogą znajdować się w stanie, który bardziej niż tylko nieznacznie utrudnia ponowne wykorzystanie lub ustawowo przewidziane zużytkowanie.

4. O ile inne środki pomocnicze do załadunku (takie jak pasy bezpieczeństwa, kątowniki do zabezpieczenia ładunku czy antypoślizgowe podkładki) nie zostaną dodatkowo zakupione od nas przez Zamawiającego lub przewoźnika, pozostają one naszą własnością i podlegają zwrotowi do naszego zakładu franco fracht. Jeżeli ich zwrot nie nastąpi w ciągu miesiąca po dostawie albo nastąpi w stanie uszkodzonym lub bezużytecznym, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami w wysokości bieżącej ceny za podobne fabrycznie nowe środki pomocnicze do załadunku.

5. Reklamację z tytułu szkód transportowych Zamawiający musi zgłosić bezpośrednio firmie transportowej oraz przesłać nam jej kopię w wyznaczonych do tego terminach.

6. O ile w danym przypadku nie postanowiono inaczej, Zamawiający odpowiada za przestrzeganie przepisów ustawowych i administracyjnych dotyczących importu, transportu, składowania i użytkowania towaru.

VI. Obowiązki Zamawiającego/ zastrzeżenie prawa własności

1. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do całkowitej zapłaty ceny kupna i wszystkich aktualnych i przyszłych wierzytelności przysługujących nam ze stosunku handlowego z Zamawiającym. Włączenie wierzytelności ceny kupna wobec Zamawiającego do bieżącego rachunku i uznanie salda nie naruszają zastrzeżenia prawa własności.

2. Zamawiający jest zobowiązany - do momentu nabycia własności - do starannego obchodzenia się z zakupioną rzeczą. W szczególności jest on zobowiązany do ubezpieczenia jej w na własny koszt na wypadek utraty, uszkodzenia oraz zniszczenia, jak np. na wypadek pożaru, szkód spowodowanych wodą i na skutek kradzieży, na wystarczającą sumę w oparciu o wartość nowej rzeczy. Zamawiający odstępuje już teraz swoje roszczenia z umów ubezpieczeniowych naszej firmie. Przyjmujemy tę cesję. Jeoeli konieczne są prace konserwacyjne i inspekcyjne klient ma obowiązek do terminowego przeprowadzenia ich na koszt własny.

3. Zamawiający nie ma prawa do zastawiania towarów będących naszą własnością lub przenoszenia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. Ma jednak, zgodnie z następującymi postanowieniami, prawo sprzedaæ dostarczone mu towary w prawidłowym toku postępowania. To prawo Zamawiającemu nie przysługuje, jeoeli powstałe z odsprzedaży towarów roszczenie wobec swojego kontrahenta skutecznie odstąpił wczeoeniej osobie trzeciej lub zastawił je lub uzgodnił z kontrahentem zakaz cesji.

4. Zamawiający w celu zabezpieczenia wykonania wszystkich naszych roszczeń wymienionych w punkcie VI. 1 odstępuje nam już teraz wszystkie – także przyszłe i warunkowe - wierzytelności z dalszej sprzedaży dostarczonych przez nas towarów ze wszystkimi prawami ubocznymi w wysokości 110 % brutto od wartości dostarczonych towarów przed resztą swoich wierzytelności. Przyjmujemy tę cesję.

5. Dopóki i o ile Zamawiający spełnia swoje obowiązki płatnicze wobec naszej firmy, ma on prawo do inkasa odstąpionych nam wierzytelności wobec swoich klientów w ramach prawidłowego prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie ma jednak prawa w odniesieniu do tych wierzytelności do uzgodnienia prowadzenia rachunku bieżącego lub zakazu cesji ze swoimi klientami lub do odstępowania ich osobom trzecim lub ich zastawiania. Jeoeli wbrew zdaniu 2 istnieje stosunek opierający się na rachunku bieżącym pomiędzy Zamawiającym a nabywcami naszych zastrzeżonych towarów, scedowana uprzednio wierzytelność odnosi się także do uznanego salda, jak również - w przypadku insolwencji nabywcy towarów - także do istniejącego wtedy salda.

6. Na nasze żądanie Zamawiający ma obowiązek wykazania scedowanych na nas wierzytelności (każdej z osobna) i powiadomienia swoich dłużników o dokonanej cesji z żądaniem, aby płatności do wysokości naszych roszczeń wobec Zamawiającego kierowaæ do nas. Nasza firma ma także prawo do powiadomienia w każdej chwili dłużników Zamawiającego o cesji i do inkasa wierzytelności. Nie będziemy korzystaæ jednak z tego prawa tak długo, jak długo Zamawiający będzie wypełniaæ prawidłowo swoje obowiązki płatnicze i nie będzie popadaæ w zwłokę, nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania insolwencyjnego i Zamawiający nie wstrzyma swoich płatności. Jeoeli jednak jedna z wymienionych sytuacji będzie miała miejsce, możemy żądaæ od Zamawiającego poinformowania nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, przekazania nam informacji koniecznych do inkasa wierzytelności oraz odpowiednich dokumentów.

7. W przypadku zajęcia wierzytelności lub innych interwencji osób trzecich Zamawiający ma obowiązek poinformowania nas o nich niezwłocznie i w formie pisemnej.

8. Jeśli dostarczony i zastrzeżony przez nas towar zostanie przetworzony z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, wymieszany lub połączony, uzyskujemy w tym wypadku współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości dostarczonego przez nas towaru (kwota końcowa na fakturze, łącznie z podatkiem VAT) do pozostałych przedmiotów w momencie przetworzenia/zmieszania lub połączenia. W odniesieniu do rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia stosuje się te same regulacje co wobec rzeczy zakupionej dostarczonej z zastrzeżeniem. Jeżeli przetworzenie, zmieszanie lub połączenie następuje w taki sposób, że rzecz Zamawiającego należy traktować jako rzecz główną, przyjmuje się uzgodnienie, że Zamawiający przenosi na nas współwłasność w stosunku proporcjonalnym. W ramach prawidłowej działalności gospodarczej Zamawiający ma prawo tak długo dysponować produktami nowo powstałymi w wyniku obróbki, przetworzenia lub przebudowy lub połączenia lub zmieszania z wykluczeniem możliwości zastawu lub cesji, jak długo wywiązuje się on terminowo ze zobowiązań z tytułu stosunków handlowych z nami. Zamawiający odstępuje nam już teraz swoje wierzytelności ze sprzedaży tych nowych produktów, do których przysługują nam prawa własności, w zakresie naszej części własności sprzedanych towarów w celu zabezpieczenia naszych roszczeń. Jeśli Zamawiający połączy lub wymiesza dostarczone towary z rzeczą główną, już teraz odstępuje on nam swoje roszczenia wobec osób trzecich do wysokości wartości naszych towarów. Cesje te niniejszym przyjmujemy.

9. Zamawiający odstępuje nam także wierzytelności do wysokości wartości naszych towarów do zabezpieczenia naszych roszczeń, które powstały wobec osób trzecich w wyniku połączenia naszych towarów z nieruchomością.

10. Jesteoemy zobowiązani do zniesienia przysługujących nam zabezpieczeń wedle naszego uznania na żądanie Zamawiającego, jeoeli możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza nasze zabezpieczone roszczenia wobec Zamawiającego o więcej niż 20 %.

11. W przypadku sprzecznego z postanowieniami umowy zachowania Zamawiającego, w szczególności w sytuacji zwłoki w płatności kwoty przekraczającej 10 % sumy rachunku przez znaczny okres czasu niezależnie od przysługujących nam dalszych roszczeń (odszkodowawczych) – mamy prawo odstąpiæ od umowy i żądaæ zwrotu dostarczonych przez nas towarów. Po odebraniu dostarczonych przez nas towarów mamy prawo do ich zużytkowania. Zysk ze zużytkowania będzie doliczony do istniejących zobowiązań Zamawiającego wobec nas – po odliczeniu odpowiednich kosztów zużytkowania.

VII. Prawa Zamawiającego w przypadku wad

1. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego (nie póŸniej jednak niż 3 dni od odbioru towaru) powiadomienia nas na pioemie o występowaniu jawnych wad fizycznych rzeczy, dostawie towaru innego niż zamówiony czy różnicach w zamówionej i dostarczonej ilości. O wadach ukrytych należy poinformowaæ nas w formie pisemnej w ciągu ooemiu dni od wykrycia wady. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia w razie konieczności poprzez przeróbkę próbną, czy dostarczony towar jest bez wad i nadaje się do przewidzianego celu. Dotyczy to również sytuacji, w których towar mieszany jest z komponentami niepochodzącymi od nas. Jeoeli ewentualne wady zostaną wykryte dopiero po przeróbce, należy natychmiast przerwaæ prace i zabezpieczyæ oryginalnie zapakowany, jeszcze nieprzerobiony, zamknięty towar. Należy udostępniæ nam ten towar na żądanie w celu weryfikacji. Po upływie trzech miesięcy od przejścia ryzyka na Zamawiającego zgodnie z punktem V. 1. reklamacja z powodu wad ukrytych jest wyłączona i traktowana jako spóŸniona o ile możliwe było wczeoeniejsze wykrycie tych wad. W przypadku spóŸnionej lub nieprawidłowo złożonej reklamacji wad wg punktu VII. zd. 1 do 3 Zamawiający traci, zgodnie z punktem VIII. 1 do 6 niniejszych Warunków Sprzedaży, swoje prawa z tytułu wad, chyba że wada została przez nas celowo ukryta.

2. W przypadku wad dostarczonych przez nas towarów jesteoemy zobowiązani jedynie do (wedle naszego uznania) nieodpłatnego usunięcia wad lub do nieodpłatnej dostawy zastępczej towaru niewadliwego. Jeoeli nie jesteoemy przygotowani lub nie jesteoemy w stanie dostarczyæ towaru zastępczego, w szczególności, jeoeli dostawa opóŸnia się przekraczając stosowne terminy z powodów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, lub jeoeli w jakikolwiek inny sposób dostawa zastępcza nie powiodła się, Zmawiający ma prawo wedle własnego uznania do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny kupna. Nieodpłatne usunięcie wad traktowane jest po dwóch próbach jako nieudane, jeoeli nie wynika to z natury rzeczy lub innych okoliczności. Jeoeli Zamawiający poniósł straty w wyniku wad dostarczonych przez nas produktów lub poniósł daremne nakłady, nasza odpowiedzialność wynika w tym wypadku z punktów VII.1, VIII. 1 - 6 oraz punktu IX.

3. Roszczenia z tytułu wad przysługujące przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu handlowego ulegają przedawnieniu najpóźniej miesiąc po odrzuceniu przez nas reklamacji.

VIII. Prawa i obowiązki naszego przedsiębiorstwa

1. Nasze przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody lub daremne nakłady – niezależnie, na jakiej podstawie prawnej – jedynie wtedy, gdy szkoda lub daremne nakłady

a) zostały spowodowane przez nas lub naszego pomocnika poprzez zawinione naruszenie istotnego obowiązku umownego lub

b) zostały spowodowane naruszeniem obowiązków przez nas lub jednego z naszych pomocników w sposób rażąco niedbały lub umyoelny.
Zgodnie z punktem VIII. 1 a) i b) odpowiadamy za szkody lub daremne nakłady powstałe na skutek dodatkowych nieodpłatnych porad lub informacji jedynie wtedy, gdy spowodowały one umyoelne lub rażąco niedbałe naruszenie obowiązków umownych, o ile naruszenie to nie stanowi wady fizycznej dostarczonego przez nas towaru w sensie § 434 BGB.

2. Jeoeli ponosimy odpowiedzialność w sensie punktu VIII. 1. a) za naruszenie istotnego obowiązku umownego - nie w sposób rażąco niedbały lub umyoelny - nasza odpowiedzialność odszkodowawcza ogranicza się do szkód przewidywalnych i pojawiających się w sposób typowy. W szczególności nie odpowiadamy w tym wypadku za utracony zysk Zamawiającego i nieprzewidywalne pooerednie szkody następcze. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności zgodnie ze zdaniem 1 i 2 obowiązują w tym samym wymiarze w odniesieniu do szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa lub umyoelności naszych pracowników lub pełnomocników. Nie odpowiadamy za szkody pośrednie Zamawiającego, które powstały w wyniku dochodzenia jego roszczeń o zapłatę kary umownej wobec osób trzecich.

3. Wymienione w punkcie VIII. 1. do 2. ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeoeli nasza odpowiedzialność wynikająca z przepisów kodeksu o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt jest obowiązkowa lub, jeoeli wysunięto przeciwko nam roszczenia wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub zagrożenia zdrowia. Jeoeli dostarczony przez nas towar nie posiada gwarantowanej właściwości, odpowiadamy jedynie za szkody, których brak jest przedmiotem gwarancji.

4. Dalej idąca odpowiedzialność odszkodowawcza niż przewidziana w punkcie VIII. 1.-3. – bez względu na naturę prawną wysuniętego roszczenia – jest wyłączona. Obowiązuje to szczególnie w przypadku roszczeń odszkodowawczych spowodowanych zawinieniem przy zawieraniu umowy zgodnie z § 311 ust. 3 BGB, pozytywnym naruszeniem umowy w sensie § 280 BGB lub roszczeniami z tytułu czynu niedozwolonego według § 823 BGB.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niemożności wykonania umowy lub opóŸnienia w wykonaniu obowiązku dostawy, jeżeli niemożność lub opóŸnienie wynika z postępowania nakazanego przez Zamawiającego mającego na celu przepisowe wykonanie zobowiązań w oparciu o Europejskie Rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów.

6. Jeśli nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub zgodnie z punktem VIII.1 - 5 ograniczona, powyższe postanowienia obowiązują również w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej naszych pracowników, współpracowników, przedstawicieli oraz pomocników.

IX. Przedawnienie roszczeń

1. Roszczenia Zamawiającego z tytułu wad dostarczonych przez nas towarów lub z tytułu usług wykonanych przez nas niezgodnie z umową - łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi - ulegają przedawnieniu w ciągu roku, jeżeli punkt IX.2 - 5 nie stanowi inaczej lub przepisy ustawowe §§ 439 ust. 1 nr 2 (Przedmioty budowlane), 445b (Roszczenie z tytułu regresu) oraz 634 a ust. 1 nr 2 (Wady budowlane) BGB nie przewidują dłuższych terminów.

2. Jeśli Zamawiający lub inny nabywca w łańcuchu dostawy wypełnił roszczenia konsumenta z powodu wad dostarczonych przez nas nowo wyprodukowanych towarów, przedawnienie roszczeń Zamawiającego wobec nas zgodnie z §§ 437 i 445a BGB następuje najwcześniej dwa miesiące od momentu, gdy Zamawiający lub inny nabywca w łańcuchu dostawy wypełnił jako przedsiębiorca roszczenia konsumenta, chyba że Zamawiający skutecznie powołał się w stosunku do swojego klienta/kontrahenta na zarzut przedawnienia. Przedawnienie roszczeń Zamawiającego wobec nas z tytułu wad dostarczonego przez nas towaru następuje w każdym przypadku, jeśli roszczenia klienta/kontrahenta Zamawiającego wobec niego z tytułu wad towarów dostarczonych przez nas Zamawiającemu są przedawnione, najpóźniej jednak 5 lat po dostarczeniu przez nas danych towarów Zamawiającemu.

3. Jeoeli udzielilioemy dodatkowych nieobowiązkowych i nieodpłatnych porad i/lub informacji niepołączonych z dostawą towaru lub niestanowiących wady fizycznej dostarczonych przez nas towarów w sensie § 434 BGB, roszczenia wobec nas z tego tytułu przedawniają się w ciągu roku od ustawowego początku przedawnienia. Roszczenia Zamawiającego/klienta wobec nas z tytułu naruszenia umownych, przedumownych lub ustawowych obowiązków, niestanowiących wady fizycznej w sensie § 434 BGB dostarczonych towarów lub mających zostaæ przez nas dostarczone ulegają przedawnieniu również w ciągu roku od ustawowego początku przedawnienia. Jeoeli wspomniane naruszenia obowiązków stanowią wadę fizyczną w sensie § 434 BGB dostarczonych przez nas towarów w związku z poradą lub informacją, do przedawnienia roszczeń z tego tytułu stosowane są postanowienia zawarte w punktach IX. 1 i IX. 2 oraz IX. 4.

4. W przypadku dostarczonych przez nas nowo wyprodukowanych rzeczy, które zgodnie z ich typowym przeznaczeniem zostały zastosowane w budowli i które spowodowały jej wadliwość, roszczenia Zamawiającego przedawniają się w ciągu pięciu lat od ustawowego początku przedawnienia. Inaczej niż w zdaniu 1 obowiązuje czteroletni termin przedawnienia, jeoeli Zamawiający stosował dostarczoną przez nas rzecz w celu wypełnienia umów, do których włączono całą część B Rozporządzenia dot. Procedur Przetargowych dla Dostaw i Usług Budowlanych albo dwuletni okres przedawnienia, jeoeli chodzi o materiały zastosowane wyłącznie do naprawy budowli. Przedawnienie w sensie poprzedniego zdania następuje najwczeoeniej dwa miesiące po tym, jak Zamawiający wypełnił roszczenia wobec swojego kontrahenta z tytułu wad budowli, powstałych na skutek dostarczonej przez nas rzeczy, chyba że Zamawiający uprzednio skutecznie powołał się wobec swojego klienta/kontrahenta na zarzut przedawnienia. Przedawnienie roszczeń Zamawiającego wobec nas z tytułu wad dostarczonej przez nas rzeczy następuje w każdym przypadku, jak tylko roszczenia klienta/kontrahenta Zamawiającego wobec Zamawiającego z tytułu wad dostarczonego przez nas towaru przedawniły się, najpóŸniej jednak pięæ lat od momentu dostarczenia przez nas danego towaru Zamawiającemu.

5. Zawarte w punktach IX. 1 do IX. 4 postanowienia nie dotyczą przedawnienia roszczeń z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub zagrożenia zdrowia, przedawnienia roszczeń w sensie przepisów kodeksu o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt oraz z powodu wad prawnych dostarczonych przez nas rzeczy, które stanowią prawo rzeczowe osoby trzeciej, na podstawie którego można żądaæ wydania dostarczonej przez nas rzeczy. Nie dotyczą też przedawnienia roszczeń naszego Zamawiającego/klienta, opierających się na celowym przemilczeniu przez nas wad dostarczonych przez nas towarów lub na naruszeniu obowiązku umownego w sposób rażąco niedbały lub umyoelny. W podanych w punkcie IX. 5 przypadkach obowiązują ustawowe terminy przedawnienia tych roszczeń.

X. Przyjęcie zwrotu

Przyjęcie zwrotu dostarczonych przez nas niewadliwych produktów jest wykluczone. Jeśli wyjątkowo wyrazimy zgodę na przyjęcie zwrotu niewadliwego towaru, o wartości towaru > 100 Euro, to zwrot kosztów nastąpi jedynie wtedy, jeśli stwierdzimy nieograniczoną możliwość jego ponownego zastosowania. Z tytułu kosztów kontroli, przygotowania, przeróbki i nowego opakowania zostaną potrącone faktyczne koszty, co najmniej 20 % kwoty rachunku lub co najmniej 50 Euro. Taki zwrot kosztów nie zostanie wypłacony, lecz będzie służył do rozliczenia przyszłych dostaw.

XI. Zakaz cesji

Bez naszej wyraŸnej pisemnej zgody, prawa względnie roszczenia wobec nas, w szczególności z tytułu wad dostarczonych przez nas towarów lub z powodu naruszenia przez nas obowiązków umownych, nie mogą byæ ani w całości ani częściowo przenoszone na osoby trzecie lub zastawiane. Przepisy § 354 a HGB (Handelsgesetzbuch – niem. Kodeks Handlowy) pozostają nienaruszone.

XII. Karty charakterystyki i deklaracje właściwości użytkowych

Jeżeli w odniesieniu do przedmiotu dostawy mają zastosowanie aktualne rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) i/lub (WE) nr 305/2011 (rozporządzenie UE w sprawie wyrobów budowlanych), Zamawiający zgadza się pobrać pod adresem URL www.pft.net kartę charakterystyki i/lub deklarację właściwości użytkowych.

XIII. Miejsce wykonania umowy, sąd właściwy, prawo właściwe, klauzule handlowe

1. Miejscem wykonania umowy i wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich roszczeń wynikających ze stosunku pomiędzy nami a handlowcami lub osobami prawnymi prawa publicznego lub podmiotami o statusie publiczno-prawnym jest Iphofen względnie siedziba danego zakładu dostawczego lub magazynu dostawczego, do dokonywania płatności – podane na fakturach kasy, o ile obowiązkowe przepisy ustawowe nie stanowią inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia skarg przeciwko zamawiającym kontrahentom także do ich ustawowego sądu właściwego.

2. Stosunek prawny pomiędzy nami a Zamawiającym podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, tak jak ma to miejsce w stosunkach między niemieckimi handlowcami i zostało skutecznie uzgodnione w poszczególnych krajach, do których kierowane są dostawy (zob. punkt I niniejszych Warunków Sprzedaży). Wyklucza się w sposób wyraŸny zastosowanie przepisów dotyczących międzynarodowych transakcji handlowych (CISG – Konwencja Wiedeńska dot. Prawa Handlowego UN) oraz niemieckiego międzynarodowego prawa prywatnego.

3. Jeoeli uzgodniono stosowanie klauzul handlowych zgodnie z International Commercial Terms (INCOTERMS) obowiązują INCOTERMS w ich w danym momencie aktualnej wersji (obecnie INCOTERMS 2020).

XIII. Postanowienia końcowe

Jeżeli któreoe z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, częściowo nieskuteczne lub wyłączone przez porozumienie szczególne, nie narusza to skuteczności jej pozostałych postanowień.

Stan: Listopad 2019

Knauf PFT GmbH & Co. KG
97346 Iphofen, Niemcy

Download (PDF / 102 kB)